Den 3. Adventsweekend, vun 13.12. bis den 16.12. war den Chrëstmoart zu Iechternach