Bäi eiser réunion statutaire vum Freideg 22. März am Hotel Bel-Air zu Iechternach hate mer eise Gouverneur op Visite.

Bei därer Geleeënheet huet de Gouverneur verschidene Membere vun eisem Club hire Chevron iwerreecht.